Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΔ: Στις 31/3 η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Η αναλογία μετατροπής είναι 2.099 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία και με τιμή μετατροπής 0,34 ευρώ ανά μετοχή.

ΓΕΔ: Στις 31/3 η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές
Την έναρξη άσκησης δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές σχετικά με τη Β΄ σειρά του μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), ύψους 10.843.350,04 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που εξέδωσε την 23η Σεπτεμβρίου 2011 η Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ, ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Ειδικότερα, η Γ.Ε. Δημητρίου ανακοινώνει ότι ημερομηνία μετατροπής είναι η 31η Μαρτίου 2016, κατά τα πιο κάτω οριζόμενα:

Οι κ.κ. ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ονομαστικών, έγχαρτων, μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών σε μετοχές της Γ.Ε. Δημητρίου για πρώτη φορά την 30ή.09.2011 και εφεξής ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ήτοι κάθε 31.03, 30.06, 30.09 και 31.12 κάθε έτους, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Β΄ σειράς του ΜΟΔ.

Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της εταιρίας μόνο κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες μετατροπής, νοούμενου ότι αν οι ημερομηνίες μετατροπής δεν συμπίπτουν με εργάσιμη ημέρα, ως ημερομηνία μετατροπής θα νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Λόγος Μετατροπής: 2.099 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία και με τιμή μετατροπής 0,34 ευρώ ανά μετοχή.

Οι κ.κ. ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία μετατροπής, να απευθύνουν στη Γ.Ε. Δημητρίου, μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών της Τράπεζας Κύπρου και ήδη Τράπεζα Πειραιώς, Τομέας Θεματοφυλακής, ανέκκλητη έγγραφη δήλωση διά της οποίας θα ασκούν το δικαίωμα μετατροπής κατά την 31η Μαρτίου 2016 (αναφέροντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.) και παραδίδοντας ταυτόχρονα στην Τράπεζα Κύπρου και ήδη Τράπεζα Πειραιώς, Τομέας Θεματοφυλακής, τους τίτλους των ομολογιών που κατέχουν και των οποίων ζητείται η μετατροπή (προκειμένου να παραδοθούν στη Γ.Ε. Δημητρίου και εν συνεχεία να ακυρωθούν).

Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής, δηλαδή την 31η Μαρτίου 2016, η πιο πάνω έγγραφη δήλωση πρέπει να έχει απευθυνθεί στη Γ.Ε. Δημητρίου μέσω της Τράπεζας Κύπρου και ήδη Τράπεζα Πειραιώς, Τομέας Θεματοφυλακής, μέχρι και την 28η Μαρτίου 2016.

Σε περίπτωση μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, οφείλονται στον μετατρέποντα ομολογιούχο δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι έως την ημερομηνία μετατροπής.

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας, υπεύθυνος κος Θρασύβουλος Τσαμούρης (τηλ. 210 5386422, Κηφισού 6, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v