Οίκος Σπύρου: Έγκριση Γ.Σ. για τροποποίηση όρων ομολογιακού

Την τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε στις 9/3/2007 και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Οίκος Σπύρου: Έγκριση Γ.Σ. για τροποποίηση όρων ομολογιακού
Η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι κατά τη χθεσινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, όπου παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40%, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.

2) Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

3) Εκλέχθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η ελεγκτική εταιρία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2016. Από την ως άνω εταιρία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ελευθέριος Μαυρομάτης ( ΑΜ 28141) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Νίκος Μπιζίμης (ΑΜ 37861).

4) Εγκρίθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30-06-2019 και ο διορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας.

5) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε την 09/03/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3§1 του Ν. 3156/2003.

6) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ο καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2017.

7) Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8) Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v