Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας: Απόσχιση κλάδου, απορρόφηση θυγατρικής

Η Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας, αποφάσισε την αναδιοργάνωση της εταιρίας, με μία σειρά κινήσεων που περιλαμβάνουν την απορρόφηση θυγατρικής και την απόσχισης της τεχνικής δραστηριότητας.

Κλουκίνας: Απόσχιση κλάδου, απορρόφηση θυγατρικής
Η Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας, αποφάσισε την αναδιοργάνωση της εταιρίας, με μία σειρά κινήσεων που περιλαμβάνουν την απορρόφηση θυγατρικής και την απόσχισης της τεχνικής δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα, η εταιρία Ι.Κλουκίνας-Ι.Λάππας ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά την 29/1/2008 συνεδρίαση του αποφάσισε:

α) την έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία ”COMPTON HOUSE PROPERTIES LIMITED” και

β) την έναρξη της διαδικασίας για την απορρόφηση από την εταιρία της ανώνυμης εταιρίας ”COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.”, και

γ) την έναρξη της διαδικασίας της απόσχισης της τεχνικής δραστηριότητας της εταιρίας και της εισφοράς της σε κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 2166/1993.

Ο αποσχιζόμενος κλάδος της τεχνικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 30% του κύκλου εργασιών της εταιρίας κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού για την συγχώνευση και αφετέρου Λογιστικής Κατάστασης για την ανωτέρω απόσχιση την 31.3.2008 και ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας στα πλαίσια της συγχώνευσης και της απόσχισης του κλάδου.

Προς το σκοπό της ορθής ενημέρωσης των μετόχων των εταιριών και των επενδυτών ανακοινώνεται ότι δεν τίθεται θέμα ανταλλαγής μετοχών δεδομένου ότι πρόκειται για κατά 100% θυγατρικές εταιρίες.

Η ολοκλήρωση του συνόλου των ανωτέρω μετασχηματισμών τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του β’ τριμήνου του 2008 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτουμένων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η εταιρία μετά και την έγκριση για την απόσχιση της τεχνικής δραστηριότητας από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, θα διανείμει στο επενδυτικό κοινό πληροφοριακό σημείωμα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v