Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Στις 30/12 η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές

Κάθε 1 Ομολογία, ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ, είναι μετατρέψιμη σε 50.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εκδότριας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Dionic: Στις 30/12 η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές
Η Dionic ανακοινώνει ότι η πρώτη ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 1,335 εκατ. ευρώ σε μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, θα πραγματοποιηθεί στις 30.12.2016.

Η μετατροπή θα γίνει με εκπρόσωπο των ομολογιούχων και διαχειριστή πληρωμών την Κύκλος Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο από 10.11.2016 Πρόγραμμα Όρων Εκδόσεως και Διαθέσεως του ΜΟΔ (Πρόγραμμα), που προβλέπει ότι οι ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της εισηγμένης την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μηνός που έπεται της Ημερομηνίας Εκδόσεως εκάστης ομολογίας μέχρι και την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.

Σύμφωνα με τον Λόγο Μετατροπής, κάθε μία (1) Ομολογία ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ είναι μετατρέψιμη σε 50.000 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εκδότριας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Οι Ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές της εταιρίας ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την εκάστοτε Ημερομηνία Μετατροπής, για τις Ομολογίες που έχουν στον λογαριασμό τους θα πρέπει να απευθύνουν στην εκδότρια μέσω του διαχειριστή πληρωμών ανέκκλητη έγγραφη δήλωση διά της οποίας θα ασκεί το δικαίωμα μετατροπής κατά την οριζόμενη ημερομηνία μετατροπής. Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής, δηλαδή την 30η.12.2016 η πιο πάνω ανέκκλητη έγγραφη δήλωση των ομολογιούχων θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 23.12.2016.

Ο Ομολογιούχος (αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) προσκομίζοντας την Αστυνομική του Ταυτότητα θα πρέπει να προσέλθει από 09.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. στην έδρα του διαχειριστή πληρωμών, ήτοι της Κύκλος Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 39, Αθήνα, ΤΚ 10564, προκειμένου να προβεί σε έγγραφη δήλωση προς την εταιρία για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του σε μετοχές, αναφέροντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή του στο Σ.Α.Τ. και παραδίδοντας ταυτόχρονα στο Διαχειριστή Πληρωμών, τους Τίτλους των Ομολογιών που κατέχει προκειμένου αυτοί να παραδοθούν στην Εκδότρια και εν συνεχεία ακυρωθούν.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα:

Α. Από και διά της μετατροπής των Ομολογιών σε Μετοχές, εξοφλείται το σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων της Εκδότριας που απορρέουν από τις μετατραπείσες Ομολογίες, έναντι του μετατρέποντος Ομολογιούχου Δανειστή.

Β. Σε περίπτωση μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές, δεν οφείλονται στον μετατρέποντα Ομολογιούχο Δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι για την τρέχουσα, κατά το χρόνο εκείνο, Περίοδο Εκτοκισμού η οποία δεν έχει ακόμη λήξει.

Η πίστωση των εκ μετατροπής νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων και αντίστοιχα η διαγραφή των ομολογιών που είχαν δεσμευτεί, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι Μέτοχοι - Ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στον υπεύθυνο του Τομέα Σχέσεων του διαχειριστή, Κύκλος Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αρ. 39, Αθήνα, ΤΚ 10564, τηλ. 210 3364300 και ώρες 10.00-15.00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v