Δρομέας: Την τροποποίηση ομολογιακού δανείου ενέκρινε η ΓΣ

Την αναδιάρθρωση του προγράμματος αποπληρωμής καθώς και μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως του Δανείου ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Δρομέας.

Δρομέας: Την τροποποίηση ομολογιακού δανείου ενέκρινε η ΓΣ

Την 07/03/2017 ώρα 12η μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παραστάθηκαν 11 Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.373.094 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 75,96 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με το κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΥΡΩ 20.153.200,00

Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,96 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.373.094 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Ν. 3156/2003:

α) να προβεί στην Β΄ Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003, αναφορικά με την αναδιάρθρωση του προγράμματος αποπληρωμής καθώς και μετάθεση της ημερομηνίας λήξεως του Δανείου καθώς και τα ως άνω συναφή με την εν λόγω τροποποίηση ζητήματα επιφέροντας οποιεσδήποτε αλλαγές στο ανωτέρω Πρόγραμμα Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κρίνει αναγκαίες.

β) να συνομολογήσει ελεύθερα κατά την κρίση του κάθε λεπτομέρεια και ειδικό θέμα σύμφωνα με τα ανωτέρω.

γ) να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, καθώς και τον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες.

δ) να προβεί σε κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια απαραίτητη κατά την κρίση του (υποβολή δηλώσεων, αιτημάτων, εντολών κ.λπ.) για την Β' Τροποποίηση του Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου κατά τα ανωτέρω, και γενικά για την υλοποίηση και τελείωση των αποφάσεων της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης χωρίς κανένα περιορισμό.

ε) να καθορίσει το πρόσωπο/τα πρόσωπα, το/τα οποίο/α θα εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται να υπογράψει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας την Β' Τροποποίηση του από 4.6.2013 Προγράμματος Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου, τους νέους τίτλους των ομολογιών, κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δηλαδή σύμβαση, δήλωση, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση και την τελείωση της τροποποίησης και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης χωρίς κανένα περιορισμό, και

στ) να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v