Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Από 4 Μαΐου η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ

Από τις 27/4, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Νίκας: Από 4 Μαΐου η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ

Η εταιρεία Νίκα υπενθυμίζει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2/2/2017 αποφάσισε την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού €23.272.106,40 με την έκδοση 77.573.688 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 38,3433646445215 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς 1 παλαιά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»).

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 23.879.046 ευρώ και θα διαιρείται σε 79.596.820 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 23.272.106,40 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 29950 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η οποία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 13/3/2017.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 27/4/2017. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 28/4/2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία, καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» της 2/2/2017 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 4/5/2017 έως και την 18/5/2017.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 15/5/2017.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 18/5/2017) παύουν να ισχύουν.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v