Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στις 23 Μαΐου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Η μείωση του μετοχικού κεφαλάιου με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρως ιδιων μετοχών, καθώς και η έκγριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών, είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο.

Πλαίσιο: Στις 23 Μαΐου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Την Τρίτη 23 Μαΐου, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πλαίσιο Computers. 

Σύμφωνα με την πρόσκληση της εταιρείας προς τους μετόχους, θα σηζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσιες επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 28ης
εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), μετά των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και
ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και των σχετικών ετησίων
Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), λήψη απόφασης περί
διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 28ης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από
αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη έγκριση των τροποποιήσεων των σχετικών συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 6ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της
Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στη Μαγούλα Αττικής (Θέση Σκλήρη-Έξοδος με αριθμό 2 της Αττικής Οδού).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v