Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βωβός: Alpha Bank και Πειραιώς καλύπτουν το ομολογιακό

Θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία, με σκοπό τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του χρέους της.

Βωβός: Alpha Bank και Πειραιώς καλύπτουν το ομολογιακό

Υπεγράφη η Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως συνολικής ονομαστικής αξίας κεφαλαίου €47,4 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποιεί η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Τα χρήματα θα αξιοποιηθούν από την εταιρεία με σκοπό τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του χρέους της.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Η Διοίκηση της Εταιρείας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 19.12.2016 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, για την έκδοση βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγείται στους Ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών τους σε Μετοχές, σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εκδότριας και της από 10.2.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι την 27η Απριλίου 2017 υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ποσού σαράντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα Ευρώ (€47.456.511), διαιρούμενο σε Ομολογίες, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως, και σε εκτέλεση αυτού εκδόθηκαν οι Ομολογίες Α σειράς, ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων Ευρώ (€43.042.000), οι οποίες καλύφθηκαν από τις τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς.

Ως Διαχειριστής Πληρωμών ορίσθηκε η τράπεζα Alpha Bank.

Το προϊόν του εν λόγω κοινού και μη εμπράγματος ασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία με σκοπό τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του χρέους της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v