Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 19 Μαΐου η τακτική ΓΣ της Αλφα Γκρίσιν

Οι οικονομικές καταστάσεις 2016 και η απαλλαγή των μελών του ΔΣ, μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης.

Στις 19 Μαΐου η τακτική ΓΣ της Αλφα Γκρίσιν

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Αλφα Γκρίσιν και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις 19 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κτίριο Β’, 16ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016– 31.12.2016).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016).

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017.

4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.4449/2017 αρ. 44.

5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2017.

6. Λοιπά θέματα - Εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 30η Μαϊου 2017 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με
τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v