Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 2 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Κλουκίνας-Λάππας: Στις 2 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κλουκίνας-Λάππας καλεί τους μέτοχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 2η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016) και διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 έως 31.12.2016).

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

5. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής της.

6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διερευνήσει και αποφασίσει τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v