Αλφα Γκρίσιν: Τις αλλαγές στο ΔΣ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Με συμμετοχή μετόχων που ελέγχουν το 62,09% της εισηγμένης ολοκληρώθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης.

Αλφα Γκρίσιν: Τις αλλαγές στο ΔΣ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

H Αλφα Γκρίσιν ανακοίνωσε ότι την 19η Μαΐου 2017 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, 16ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Με τη συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οκτώ (08) μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν 9.232.353 μετοχές, ήτοι το 62,09% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100), εκ των οποίων 9.232.353, ήτοι 62,09% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και των λοιπών θεμάτων - εγκρίσεων:

- Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016 – 31.12.2016).

- Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν' γένει διαχείριση της εταιρείας για την 27η εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016).

- Ενέκρινε την εκλογή, για τη χρήση 2017, της ελεγκτικής Εταιρείας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161.

- Ενέκρινε την εκλογή των κκ Σαλίβερου Μαριάννα, Ανδρέα Αλεβίζο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

- Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2017, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

- Ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κου Δημητρίου Γ. Παρθένη από τον κο Βασίλειο Α. Γκρίσιν, την εκλογή του κου Ανδρέα Α. Αλεβίζου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., την εκ νέου συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα μέχρι την 30.06.2019, καθώς και αποδέχτηκε την παραίτηση του κου Μάριου Καπενεκάκη, απόφαση την οποία έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 16.05.2017 συνεδρίαση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v