Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 16 Ιουνίου η τακτική ΓΣ

Η ακύρωση ιδίων μετοχών και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ των θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εισηγμένης.

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 16 Ιουνίου η τακτική ΓΣ

Με την από 25/5/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016,

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016,

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις, 6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,

7) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (85.000 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 77.376.446 σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 250.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 06.05.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει,

8) Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Eταιρείας, προκειμένου να ενσωματωθεί η ανωτέρω μεταβολή,

9) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v