Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ: Στις 5 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της εταιρείας θα κληθούν να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,71 ευρώ.

ΕΛΒΕ: Στις 5 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και η αγορά ιδίων μετοχών είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία καλούνται να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της ΕΛΒΕ, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 09:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Επικύρωση του τρόπου διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.
  4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.
  5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
  6. Επικύρωση απόφασης Δ.Σ. που πάρθηκε στις 6 Ιουνίου 2017.
  7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,71 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.
  8. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.
  9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
  10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18 Σεπτεμβρίου 2017, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Σεπτεμβρίου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v