Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Στις 9 Οκτωβρίου συνεχίζεται η ΓΣ

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας.

ΑΕΓΕΚ: Στις 9 Οκτωβρίου συνεχίζεται η ΓΣ
Την 25η Σεπτεμβρίου  2017  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες  12.912.363  μετοχές ήτοι ποσοστό 38,7739 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, εκ των μετόχων, οι  εταιρίες Alpha Bank που κατέχει 6.455.351 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3844%  και Τράπεζα Πειραιώς. που κατέχει 6.452.972 μετοχές, και εκπροσωπεί το 19,3773% επί του συνόλου των μετοχών,  και συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δια των πληρεξουσίων  τους υπέβαλαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 30 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (δικαιώματα μειοψηφίας), αίτημα αναβολής της συνεδρίασης για την 9/10/2017.

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως η συνέχιση της συνεδρίασης με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης να γίνει την Δευτέρα 9  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας ΑΕΓΕΚ   στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7) .

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν  να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27, παράγραφος 2 και 28  και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v