Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Ως 34,4 εκατ. ευρώ το τίμημα του deal με GVC

Το προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνει αρχικό εξασφαλισμένο τίμημα και επιπρόσθετο τίμημα συναρτώμενο με την εξέλιξη της δραστηριότητας της αγοράστριας, διευκρινίζει η εισηγμένη για το deal με την GVC Plc. Γιατί αλλάζει δραστηριότητα.

Centric: Ως 34,4 εκατ. ευρώ το τίμημα του deal με GVC

Απαντήσεις για την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων που είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε, έπειτα από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Centric. Από τις απαντήσεις προκύπτει πως, στην ουσία, η εταιρεία μεταβιβάζει σχεδόν το σύνολο της υφιστάμενης δραστηριότητας και, όπως είχε ανακοινώσει προ ημερών, θα επενδύσει τα κεφάλαια για επέκταση σε νέους τομείς όπως τα τουριστικά ακίνητα και η μαζική εστίαση. Παράλληλα διατηρεί τη (μικρή) δραστηριότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει γίνει σαφές ούτε γιατί αποφάσισε να σταματήσει τη δραστηριότητα στα τυχερά παιχνίδια, ούτε τι ακριβώς θα κάνει στους νέους τομείς.

Οπως αναφέρει η διοίκηση στην απάντηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τους όρους της συμφωνίας αλλά και το τίμημα αυτής, διευκρινίζεται πως το συμφωνητικό που υπεγράφη αφορά τη σύναψη συμφωνίας με την GVC Plc για μεταβίβαση στην τελευταία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των θυγατρικών του Ομίλου της Centric, Zatrix Holdings Ltd και E.C.N. Holdings Ltd, επί της προώθησης (μάρκετινγκ) υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Ειδικότερα, αφορά την προώθηση των sportingbet.gr, vistabet.gr και bwin.gr που γίνεται ως σήμερα από τις προαναφερόμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Centric, ενώ με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα γίνεται από εταιρία του ομίλου της αποκτώσας (GVC).

Το προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνει αρχικό εξασφαλισμένο τίμημα και επιπρόσθετο τίμημα, συναρτώμενο με την εξέλιξη της δραστηριότητας της αγοράστριας (υπηρεσίες τυχερών παιγνίων) στον βαθμό που σχετίζεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Ειδικότερα, ποσό ύψους € 14,4 εκατ. θα καταβληθεί από την αποκτώσα εταιρία εντός διαστήματος 15 ημερών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων, η οποία εκτιμάται ότι θα επέλθει εντός του 2017.

Πρόσθετο τίμημα ύψους έως € 20 εκατ. θα καταβληθεί τμηματικά -εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις- ως το 2020. Οι προϋποθέσεις σχετίζονται με την αύξηση του όγκου της δραστηριότητας που αφορά τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία κατά 5% για έκαστη από τις επόμενες δύο χρήσεις.

Συνεπώς, το συνολικό τίμημα δύναται να ανέλθει σε € 34,4 εκατ. To τίμημα θα ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου, μέσω των εταιριών της Zatrix Holdings Ltd και ECN Holdings Ltd, όπου εντάσσεται και η δραστηριότητα των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Αντίστοιχα, σε σχέση με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, σημειώνεται πως η πώληση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων θα έχει σημαντικότατη επίδραση για την Εταιρία και για τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, με δεδομένο ότι μέχρι πρότινος η παροχή των υπηρεσιών προώθησης τυχερών παιχνιδιών αποτελούσε τη βασική δραστηριότητα του Ομίλου της Centric.

Ειδικότερα :

-Το 99,93% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου Centric κατά την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017 αφορά τη δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Το 99,92% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της περιόδου αναφοράς 01.01.2016-31.12.2016 αφορά τη δραστηριότητα που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς 01.01.2017-30.06.2017, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου της Centric που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκε κερδοφόρο κατά ποσό € 1,2 εκατ. επί συνολικών καθαρών κερδών μετά φόρων του Ομίλου € 312 χιλ.

Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς 01.01.2016-31.12.2016, το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων του Ομίλου Centric, που συνδέεται με τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία, διαμορφώθηκε ζημιογόνο κατά ποσό €1,6 εκατ. επί συνολικών ζημιών μετά φόρων του Oμίλου € 3,3 εκατ.

Η συνολική αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου της Centric της 30ής Ιουνίου 2017, ανέρχονται σε € 32,8 εκατ.

Τέλος, σημειώνεται πως βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί η έγκριση της συμφωνίας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Centric. Πέραν τούτου, το σχετικό Συμφωνητικό προβλέπει χρονικό διάστημα 90 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v