Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης καλύφθηκε κατά 100%. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.619.289 ευρώ, με την έκδοση 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat

Η Intrakat ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, πραγματοποιήθηκε από τις 20.10.2017 έως και τις 3.11.2017, και καλύφθηκε κατά ποσοστό 93,79% με την καταβολή συνολικού ποσού 9.528.422 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 23.821.055 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.576.575 έμειναν αδιάθετες, ήτοι ποσοστό 6,21%.

Η εταιρεία δημοσίευσε την 1.11.2017, Συμπλήρωμα του από 12.10.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου και ενημέρωσε ότι οι επενδυτές οι οποίοι είχαν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δημοσίευση του Συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του Συμπληρώματος, τάσσοντας ως περίοδο υπαναχώρησης το χρονικό διάστημα από 2.11.2017 έως και τις 3.11.2017.

Κατά την περίοδο υπαναχώρησης, από τις 2.11.2017 έως και τις 3.11.2017, η οποία και συνέπεσε μέσα στο χρονικό διάστημα της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ουδείς μέτοχος της Εταιρείας που συμμετείχε στην εν λόγω Αύξηση εκδήλωσε την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη συμμετοχή του.

Με την από 3.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας οι ως άνω 1.576.575 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε 8 παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 100,00% με την καταβολή συνολικού ποσού 10.159.052 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.619.289 ευρώ, με την έκδοση 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ποσό € 2.539.763 πιστώθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.143.146,80 ευρώ και διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v