Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Reverse Split και επιστροφή κεφαλαίου €0,225 ενέκρινε η ΓΣ

Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά µετοχή µε reverse split και τη μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης.

Πλαστικά Κρήτης: Reverse Split και επιστροφή κεφαλαίου €0,225 ενέκρινε η ΓΣ

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι στις 24 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύµφωνα µε την από 16/10/2017 πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπό τους 42 µέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 38.209.621 µετοχές και ψήφους, επί συνόλου 41.068.800 µετοχών δηλ. ποσοστό 93,038% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέµα 1ο -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) της εταιρικής χρήσης 2016, τις σχετικές εκθέσεις του ∆. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τη διάθεση κερδών.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 2ο -Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2016.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 3ο - Αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,42 σε 0,63 ευρώ ανά µετοχή µε reverse split.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετά ψήφου ονοµαστικής µετοχής της Εταιρίας από 0,42 σε 0,63 ευρώ, µε αντίστοιχη µείωση του συνολικού αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας από 41.068.800 µετοχές σε 27.379.200 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,63 ευρώ η κάθε µία, δηλαδή συνένωση (reverse split) τριών (3) παλαιών κοινών µετοχών σε δύο (2) νέες κοινές µετοχές της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των παραπάνω.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 4ο - Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 136.896 ευρώ χωρίς αλλαγή του αριθµού των µετοχών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ποσού υπέρ το άρτιον ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των 17.385.792 ευρώ από 17.248.896 ευρώ και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των παραπάνω.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 5ο - Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 6.160.320 ευρώ, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά το ποσό των 0,225 ευρώ ανά µετοχή και την επιστροφή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, ήτοι καταβολή 0,225 ευρώ ανά µετοχή και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των παραπάνω. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 11.225.472 από 17.385.792 ευρώ και θα αποτελείται από 27.379.200 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, οµόφωνα, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού µε την παρακάτω προσθήκη στο κειµενό του: «……Με την από 24.11.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονοµαστική αξία της µετοχής αυξήθηκε από 0,42 σε 0,63 ευρώ µε την ταυτόχρονη µείωση των µετοχών από σαράντα ένα εκατοµµύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονοµαστικές µετοχές σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού υπέρ το άρτιο κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (136.896), µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,005 ευρώ, ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,635 ευρώ.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά έξι εκατοµµύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ (6.160.320) µε επιστροφή µέρους του κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,225 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,635 ευρώ σε 0,41 ευρώ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ (11.225.472) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ της κάθε µίας.»

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 6ο - Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινών οµολογιακών ∆ανείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισµός των βασικών όρων τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για µη λήψη δανείου στην παρούσα φάση.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 7ο - Έγκριση αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Eταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων. Η Γενική Συνέλευση ενηµερώθηκε ότι για το έτος 2016 οι µόνες αµοιβές που καταβλήθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι οι προβλεπόµενες από το άρθρο 24 παρ. 1 κ.ν 2190/1920 και άρθρο 28 παρ. 2 του καταστατικού, οι οποίες ελήφθησαν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας και αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις γι αυτό δεν χρειάζεται να ληφθεί απόφαση για τις αµοιβές αυτές.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα, να καταβληθούν στα µέλη του ∆.Σ. αµοιβές πέραν των προβλεπόµενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του κατασταστικού, για την περίοδο 01/07/2017 - 30/06/2018.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.209.621 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 8ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 από το µητρώο ελεγκτών της Α.Ε.Ο.Ε. Σ.Ο.Λ. Συγκεκριµένα την κ. Αλεξανδροπούλου Ευθυµία του Νικολάου Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 15411 και επαγγελµατική ∆ιεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Θεοδωρόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου, Ορκωτό Λογιστή-Ελεγκτή µε Α.Μ. 13221 ως αναπληρωµατικό ελεγκτή. Σηµειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2017, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013. Η αµοιβή για τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη χρήση 2017 παραµένει ίδια µε το 2016.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.178.205 Κατά: 31.416 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 9ο - Ενηµέρωση και επικύρωση των αποφάσεων της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2017, όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση αφού ενηµερώθηκε για τις αποφάσεις της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 2017 όσον αφορά στις αλλαγές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντικατάσταση µέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τις ενέκρινε σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.209.621 Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 93,038% Έγκυρα: 38.209.621 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 38.178.205 Κατά: 31.416 Λευκά/Αποχή : 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v