Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 8/1 η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου

Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,225 ευρώ ανά µετοχή, ορίζεται η 12/1/2018.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 8/1 η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου

Η Πλαστικά Κρήτης ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, που πραγµατοποιήθηκε στις 24/11/2017, αποφάσισε µεταξύ άλλων την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από 0,42 Ευρώ σε 0,63 Ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των υφισταµένων µετοχών από 41.068.800 σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές (reverse split), σε αναλογία δύο (2) νέες µετοχές µε αντικατάσταση τριών (3) παλαιών µετοχών.

Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 136.896 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού ποσού υπέρ το άρτιον ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο ποσό των 17.385.792 Ευρώ από 17.248.896 Ευρώ.

Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 6.160.320 Ευρώ µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,225 Ευρώ ανά µετοχή, και επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού 0,225 Ευρώ ανά µετοχή.

Μετά τις ως άνω πράξεις, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 11.225.472 Ευρώ, διαιρούµενο σε 27.379.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,41 Ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς - ∆/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. µε την αριθ. Πρωτ. 134125/06-12-2017 (Α∆Α: Ω4ΙΧ465ΧΙ8-ΑΨΠ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του την 19/12/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο των ανωτέρω 27.379.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, νέας (αρχικής) ονοµαστικής αξίας έκαστης 0,63 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταµένων 41.068.800 κοινών ονοµαστικών µετοχών και ενηµερώθηκε για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου από 17.248.896 Ευρώ σε 17.385.792 Ευρώ (µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 0,63 Ευρώ σε 0,635 Ευρώ) και την περαιτέρω µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,635 Ευρώ σε 0,41 Ευρώ, µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ποσού 0,225 Ευρώ ανά µετοχή.

Η 20/12/2017 ορίζεται ως η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσης των 41.068.800 υφισταµένων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Από την εποµένη εργάσιµη 21/12/2017, παύει προσωρινά η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρίας προκειµένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

∆ικαιούχοι του reverse split είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 22/12/2017 (record date) για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία.

∆ιευκρινίζεται ότι το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου θα υπολογιστεί στο νέο αριθµό των µετοχών όπως θα έχει προκύψει µετά το reverse split.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 28/12/2017 οι 27.379.200 νέες µετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.

Από την ίδια ηµεροµηνία, η τιµή εκκίνησης των µετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε συνδυασµό µε την υπ΄αριθ.26 απόφαση του ∆.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες µετοχές θα είναι πιστωµένες στις µερίδες και τους λογαριασµούς αξιών των Μετόχων στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Ως ηµεροµηνία αποκοπής για την επιστροφή κεφαλαίου ορίζεται η 8/1/2018.

∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 9/1/2018 για την εν λόγω εισηγµένη εταιρία.

Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,225 Ευρώ ανά µετοχή, ορίζεται η 12/1/2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v