Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Με 310.262 ΕΛ.ΠΙΣ. η Παυλίδης μετά την πρόταση εξαγοράς

Η περίοδος αποδοχής της Πρόταση Εξαγοράς άρχισε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και έληξε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Mermeren: Με 310.262 ΕΛ.ΠΙΣ. η Παυλίδης μετά την πρόταση εξαγοράς

Σύμφωνα με την από 26 Φεβρουαρίου 2018 υποβολή πρότασης της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ» για την απόκτηση των «ΕΛ.ΠΙΣ.» των κοινών μετοχών της εταιρείας «MERMEREN KOMBINAT AD – PRILEP», η οποία δεν αποτέλεσε δημόσια πρόταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/Ε.Κ. σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

1. Την 26η Φεβρουαρίου 2018 η Προτείνουσα Εταιρεία απηύθυνε Πρόταση Εξαγοράς για την απόκτηση έως 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ. που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι ανταλλάγματος 18,70 ευρώ ανά ΕΛ.ΠΙΣ. (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»). Το περιεχόμενο του συνοδευτικού πληροφοριακού υλικού δεν υπεβλήθη για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δεν έλαβε οποιαδήποτε έγκριση από το Διοικητικό της Συμβούλιο, ούτε από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή.

2. Η περίοδος αποδοχής της Πρόταση Εξαγοράς άρχισε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και έληξε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

3. Η Πρόταση Εξαγοράς ολοκληρώθηκε με την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής από 30 κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. για 139.107 ΕΛ.ΠΙΣ., που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,97% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Πρόταση Εξαγοράς και μέχρι τη λήξη της
περιόδου αποδοχής της, η Προτείνουσα Εταιρεία απέκτησε επίσης χρηματιστηριακώς 171.155 ΕΛ.ΠΙΣ. που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,65% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η Προτείνουσα Εταιρεία επομένως θα κατέχει, μετά την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των ΕΛ.ΠΙΣ. που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Πρόταση Εξαγοράς, συνυπολογιζομένων και των ΕΛ.ΠΙΣ. που αποκτήθηκαν χρηματιστηριακώς μέχρι το τέλος της περιόδου αποδοχής, συνολικά 310.262 ΕΛ.ΠΙΣ., που αντιπροσωπεύουν μετοχές της Εταιρείας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v