Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Axon: Αναβολή στην αίτηση ειδικής διαχείρισης και μπλόκο στα περιουσιακά στοιχεία

Η συζήτηση του αιτήματος για ειδική διαχείριση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου. Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Axon, μετά από αίτημα της Τ. Πειραιώς.

Axon: Αναβολή στην αίτηση ειδικής διαχείρισης και μπλόκο στα περιουσιακά στοιχεία

Για τις 4Μαΐου μετατέθηκε τελικά η συζήτηση επί της αίτησης που υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς για την υπαγωγή της Axon Holdings σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Η αναβολή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της πλευράς Θ. Λιανουνάκου, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για να ενημερωθούν οι δικηγόροι που προσλήφθηκαν πρόσφατα για να χειριστούν την υπόθεση.

Η χορήγηση της αναβολής συνοδεύτηκε όμως από προσωρινή διαταγή απαγόρευσης πώλησης περιουσιακών στοιχείων της Axοn, την οποία ζήτησε και πέτυχε η πλευρά της Πειραιώς. 

Γιατί ζητά ειδική διαχείριση η Πειραιώς

Από την έκβαση της δικαστικής διαμάχης θα κριθεί αν και πότε η πλευρά του επιχειρηματία απωλέσει τον έλεγχο της εταιρείας συμμετοχών και μέσω αυτής το 47,62% της Euromedica, της δεύτερης μεγαλύτερης αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων της χώρας.

Είχε προηγηθεί, μερικούς μήνες νωρίτερα, η πώληση από τις Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, δανείων της Euromedica ονομαστικής αξίας περίπου 182 εκατ. ευρώ στη Farallon. Η μεταβίβαση, μάλιστα, διενεργήθηκε λίγο πριν από την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσε η πλευρά Θ. Λιακουνάκου.

Τη σκυτάλη, τώρα, παίρνει η Πειραιώς, η μοναδική, δηλαδή, από τις μεγάλες πιστώτριες τράπεζες της Euromedica, η οποία δεν προχώρησε σε πώληση των απαιτήσεών της στη Farallon και επιδιώκει να διασώσει μέρος τους, μέσω της υπαγωγής της Αxon Holdings σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Η υπαγωγή αποτελεί τη μοναδική διέξοδο, σύμφωνα με την τράπεζα, για τη διάσωση της επιχείρησης ή επιμέρους λειτουργικών της συνόλων και την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για το σύνολο των πιστωτών της.

Σύμφωνα με την αίτηση της τράπεζας, η Αxon Holdings πληροί -και- τα δύο βασικά κριτήρια που θέτει ο νόμος, για να υπαχθεί μια εταιρεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης:

Πρώτον, εμφάνισε αρνητικά ίδια κεφάλαια επί δύο συνεχόμενες χρήσεις (22,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 31,2 εκατ. ευρώ το 2015) και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος λύσης της, με βάση το άρθρο 48 του νόμου 2190/1920.

Δεύτερον, βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή, σε παύση πληρωμών.

Οι συνολικές οφειλές της Αxon Holdings υπερβαίνουν τα 68 εκατ. ευρώ και τυχόν μερικές μικρές πληρωμές προς πιστωτές ή εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών (π.χ. πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ) δεν ανατρέπουν, σύμφωνα με την αίτηση, την κατάσταση παύσης πληρωμών.

Κατασχέσεις από Ταμεία και Εφορία

Για να καταδείξει ότι η Αxon έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, η Πειραιώς επικαλείται τα εξής:

- τη σημείωση των ορκωτών, που υπογράφουν τις ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις του 2016, οι οποίοι τονίζουν «την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου (Αxon) στο μέλλον». Η εταιρεία, λόγω αδυναμίας, δεν έχει δημοσιεύσει έκτοτε οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα στις 2 Μαΐου του 2017 να ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της.

- τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, για μικρά ποσά, σε τραπεζικούς λογαριασμούς της από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), τη Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε και άλλους πιστωτές.

- το γεγονός ότι η Αxon Holdings έχει σταματήσει την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της προς την Πειραιώς από τον Μάιο του 2012, με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 2016 η τράπεζα να καταγγείλει δανειακές συμβάσεις συνολικού ποσού 47,2 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς κατέχει το 68,97% του συνόλου των υποχρεώσεων της Αxon Holdings, με βάση τον ισολογισμό της χρήσης 2015 και πάνω από το 70%, με βάση τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2016, οι οποίες αποτελούν τις τελευταίες διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, πληροί το κριτήριο του νόμου Δένδια, που ζητά οι αιτούμενοι πιστωτές να κατέχουν πάνω από το 40% των συνολικών υποχρεώσεων.

Ταχεία εκποίηση για το 47,6% της Euromedica

Ενδεχόμενη υπαγωγή της εταιρείας σε ειδική διαχείριση, θα σημάνει την ταχεία εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων εντός διαστήματος 12 μηνών. Το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Αxon είναι, όπως προαναφέρθηκε, το 47,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica, για το οποίο αναμένεται να εκδηλώσει ενδιαφέρον η Farallon, η οποία ελέγχει ήδη το 17,5% της εισηγμένης.

Παρότι η Farallon έχει στα χέρια της πάνω από το 50% των απαιτήσεων της Euromedica, η απόκτηση του μετοχικού ελέγχου αποτελεί τον ταχύτερο δρόμο, προκειμένου να προχωρήσει σε εξυγίανση και ανάπτυξη της εταιρείας, μέσω κεφαλαιοποίησης δανείων και καταβολής μετρητών για χρηματοδότηση επενδύσεων.

Πρόκειται για τη λύση που εξυπηρετεί και την Πειραιώς ως πιστωτή της Euromedica, καθώς η εξυγίανση και ανάπτυξή της αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να διασώσει τις απαιτήσεις της, χωρίς πιθανό σχηματισμό σημαντικών πρόσθετων προβλέψεων.

Στα περιουσιακά στοιχεία της Αxon Holdings περιλαμβάνονται επίσης το 49,7% της SONAKΑΕΒΕ και το 38,8% της Αxon ΑΧΕΠΕΥ καθώς και κάποια ακίνητα.

Ως ειδική διαχειριστής προτείνεται από την Τράπεζα Πειραιώς η κα Σοφ. Αμανατίδου, η οποία κατέχει άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας Α' τάξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v