Παπουτσάνης: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά

Οι μέτοχοι της Παπουτσάνης ενέκριναν, μεταξύ άλλων, τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Παπουτσάνης: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό την ακύρωση ιδίων μετοχών και την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά, ενέκριναν οι μέτοχοι της Παπουτσάνης στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν σήμερα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στη γενική συνέλευση παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν 7  μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.755.866 μετοχές επί συνόλου 50.797.369 μετοχών (εκ των οποίων 560.549 συνιστούν ίδιες μετοχές), ήτοι 74,326% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παρασχέθηκαν επίσης οι εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και η μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παρασχέθηκαν επίσης οι εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 17.331.702,90€ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παρασχέθηκαν επίσης οι εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών κατά 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,31€ σε 0,62€ και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παρασχέθηκαν επίσης οι εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παρασχέθηκαν επίσης οι εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v