Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Στις 14 Ιουνίου η Τακτική Γενική συνέλευση

Η ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής μερίσματος καθώς και ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης της ΓΕΚΕ.

ΓΕΚΕ: Στις 14 Ιουνίου η Τακτική Γενική συνέλευση

Τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος, καθώς και τον σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας, καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της ΓΕΚΕ, στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

1.         Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2017 – 31.12.2017 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.43α παρ.3 εδ.(δ) του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

2.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  για τα πεπραγμένα της  χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

3.         Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από  εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2017.

4.         Εκλογή ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της  χρήσης  2018.

5.         Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.         Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7.         Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος

8.         Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της  ιδίας συµµετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

9.         Λοιπά  θέματα  και διάφορες ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v