Καρέλια: Στις 20 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Καρέλια στις 20 Ιουνίου 2018.

Καρέλια: Στις 20 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Καρέλια την 20ην Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου κτίριο του ξενοδοχείου «ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ» (Αίθουσα Συνεδρίων).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2017.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά: α. την χρήση 2017 και β. το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 21η Ιουνίου 2018.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και διανομής μερίσματος.

6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών των μελών του.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v