Πετρόπουλος: Εξωχρηματιστηριακή μεταφορά 2,47 εκατ. μετοχών στην Anabak Trading

H ANABAK κατέχει πλέον άμεσα 2.479.261 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,06% των δικαιωμάτων ψήφου.

Πετρόπουλος: Εξωχρηματιστηριακή μεταφορά 2,47 εκατ. μετοχών στην Anabak Trading

Η Πέτρος Πετρόπουλος ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) μεταφορά 2.479.261 μετοχών άμεσης ιδιοκτησίας του κ. Kώστα Πετρόπουλου εκδόσεως της «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ» ως περιγράφεται κατωτέρω.

Ειδικότερα το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, ήτοι 2.479.261 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», μεταφέρθηκαν από τη μερίδα του κ. Κώστα Πετρόπουλου στη μερίδα της εταιρείας με την επωνυμία «ANABAK TRADING AND INVESTMENTS LTD», με έδρα την Κύπρο (εφεξής η «ANABAK»). O κ. Κώστας Πετρόπουλος κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΝΑΒΑΚ.

Συνεπεία των ανωτέρω, η ANABAK κατέχει πλέον άμεσα 2.479.261 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,06% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ουδεμία μεταβολή επήλθε σε επίπεδο απώτερου ελέγχου σε δικαιώματα ψήφου που κατέχει συνολικά ο κ. Κώστας Πετρόπουλος, ο οποίος:

Πριν την παραπάνω μεταβολή, κατείχε άμεσα συνολικά 2.479.261 κοινές ονομαστικές μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου (ήτοι κατείχε άμεσα ποσοστό 35,06% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ»).

Μετά την ανωτέρω μεταβολή, εξακολουθεί να κατέχει, πλην όμως πλέον εμμέσως κατά την έννοια του άρθρου 10(ε) του Ν. 3556/2007, τον ίδιο ως άνω αριθμό μετοχών και σχετικών δικαιωμάτων ψήφου, διαμέσου της ελεγχόμενης κατά 100% από τον ίδιο εταιρείας ANABAK, ενώ δεν κατέχει πλέον άμεσα μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v