ΒΙΟΤΕΡ: Εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη μεταβίβαση 23 ακινήτων στους συμβαλλόμενους πιστωτές, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας.

ΒΙΟΤΕΡ: Εγκρίθηκε η συμφωνία εξυγίανσης

Την εξυγίανση της Βιοτέρ με μεταβίβαση 23 ακινήτων στους πιστωτές, ενέκρινε ομόφωνα η α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Βιοτέρ, στην σημερινή γενική συνέλευση, παρευρέθηκαν δέκα επτά  (17) μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν δέκα εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσιες ενήντα έξι  (10.711.296) ψήφους, ποσοστό 60,916%   του συνόλου των 17.579.754 μετοχών της εταιρείας, για να συζητήσουν και να  λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.     Έγκριση της, υπογραφείσης από 30/03/2018, συμφωνίας εξυγίανσης  της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατ' άρθρα 99επ.  και 106 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

2.     Στο πλαίσιο της ανωτέρω συμφωνίας εξυγίανσης έγκριση αποδοχής, υπό τους όρους που περιγράφονται στην συμφωνία εξυγίανσης, της μεταβίβασης των 23 ακινήτων στους συμβαλλόμενους πιστωτές.

Τον λόγο έλαβε ο ορισθείς Πρόεδρος της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Μαυροσκότης, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τους παρισταμένους μετόχους και εκπροσώπους μετόχων επί   των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Επί του(1)  πρώτου θέματος οι παριστάμενοι μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν τη συμφωνία εξυγίανσης  της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατ' άρθρα 99επ.  και 106 του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

Επί του (2) δεύτερου θέματος οι παριστάμενοι μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν, υπό τους όρους που περιγράφονται στην συμφωνία εξυγίανσης, τη μεταβίβαση των 23 ακινήτων στους συμβαλλόμενους πιστωτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v