Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές

Την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίουγια την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

SATO: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ για την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η SATO την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην έδρα της Εταιρείας στους Αμπελόκηπους Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 116 & Δαβάκη, αρ. 1 [Τ.Κ. 115 26].

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017), μετά των Ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2017 - 31.12.2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2017.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (εταιρικών και ενοποιημένων), την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης του Ν.2238/94 άρθρου 82 παρ. 5 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 7ο: Έγκριση ρύθμισης οφειλών εκ του από 7/05/2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου Ποσού Ευρώ Δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών που αποφασίστηκε με την από 13/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε δυνάμει αυτής κατά το περιεχόμενό της.

Θέμα 8ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 10ο: Έγκριση της από 9/06/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού - συμφωνίας εξυγίανσης με πιστωτές αυτής και την κατάθεση Αίτησης Άμεσης Επικύρωσης αυτού στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών - Εκούσια Δικαιοδοσία) (κατ' άρθρο 106β του Ν. 3588/2007, ως αυτός ισχύει τροποποιηθείς), έγκριση του περιεχομένου της υπογραφείσης την 13/06/2017 Συμφωνίας Εξυγίανσης κατά τα ως άνω άρθρα και όλων των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα.

Θέμα 11ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v