Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,028 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Στη Γενική Συνέλευση της εισηγμένης εγκρίθηκε, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων η διανομή μερίσματος 0,028 ευρώ ανά μετοχή.

Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,028 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Η Μύλοι Κεπενού ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 15/06/2018 εκπροσωπήθηκε το 73,71 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.938.273 μετοχές και 4.938.273 ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.

2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται μέρισμα από κέρδη χρήσης 2017 ποσό 187.600 ευρώ ή 0,028 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 15%.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 28/06/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 29/06/2018. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 04/07/2018.

3. Εγκρίθηκε με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, η καταβολή αμοιβών και εισφορών εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2017 σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 105.860,86 ευρώ και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2018 σε μέλη του Δ.Σ. Επιπρόσθετα εγκρίνεται για αμοιβές Δ.Σ. το ποσό των 50.000,00 ευρώ βάσει του άρθρου 24 κ.ν.2190/1920 με ισόποση διάθεση από τα προς διανομή κέρδη της χρήσης 2017 και ως εκ τούτου τροποποιείται ο αρχικά προτεινόμενος από το Δ.Σ. τρόπος διανομής των κερδών της χρήσης 2017 κατά τα παραπάνω .

4. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

5. Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης

(Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») , με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.

6. Εκλέχτηκαν, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέο Διοικητικό Συμβούλιο 3ετούς θητείας, λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου.

Περαιτέρω ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ εφαρμογή του Ν.3016/2002. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

α) Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

β) Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος

γ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

δ) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ε) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 ή όποτε αυτή συνέλθει σε περίπτωση αναβολής της.

7. Εκλέχτηκε, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, νέα τριμελής επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008, όπως αυτό ισχύει σήμερα με βάση το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:

α) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

β) Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

γ) Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

Η Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει ότι στο πρόσωπο των εκλεγμένων μελών της ¨ Επιτροπής Ελέγχου ¨ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 συντρέχουν τα προβλεπόμενα από την παραπάνω διάταξη προσόντα για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την παρ.3 του άρθρου 44 του ως άνω Νόμου .

8. Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, την κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 ειδική άδεια σχετικά με το από 01.07.2017 συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ, αφενός της Εταιρείας, ως μισθώτριας και αφετέρου της Ελένης Γ. Κεπενού και Δημητρίου Γ. Κεπενό ως συνιδιοκτητών/ συνεκμισθωτών .

9. Εγκρίθηκε, με ψήφους 4.938.273, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με την προσθήκη εδαφίου (4) : « Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών στους χώρους των εγκαταστάσεων της Εταιρείας » .

10. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v