Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η ΓΣ της Παϊρης

Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 13η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η ΓΣ της Παϊρης

Η Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, της 29ης Ιουνίου 2018 αναβλήθηκε λόγω μη επίτευξης απαρτίας.

Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 06/06/2018 πρόσκληση του ΔΣ, την 13η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Αύλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ , ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξης της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 9ς Ιουλίου 2018 («ημερομηνία καταγραφής»).

Η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από την ΕΧΑΕ πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση, ήτοι την 10η Ιουλίου 2018

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v