Πλαστικά Κρήτης: Από 31 Αυγούστου η επιστροφή κεφαλαίου

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 31/08/2018. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27/08/2018.

Πλαστικά Κρήτης: Από 31 Αυγούστου η επιστροφή κεφαλαίου

Από την 24/08/2018 οι μετοχές της Πλαστικά Κρήτης θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,11 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 27/08/2018 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ποσού 0,11 Ευρώ ορίζεται η 31/08/2018.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 31/08/2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., για τους επενδυτές που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω. Μετά την 31/12/2018, η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα γίνεται: α) από το υποκατάστημα Αθηνών, οδός Προόδου 4, Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.

Για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τον αριθμό της μερίδας Σ.Α.Τ., προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων τους σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μετοχολογίου.

Θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 941, Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ & ΕΝΕΧΥΡΩΝ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τηλ. +30 210-3328747 και +30 210-3328254, Ακαδημίας 68 2ος όροφος, 10678 Αθήνα.

Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στο 2810 308561.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v