Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Μπουτάρης

Μεταξύ των θεμάτων της ΓΣ είναι η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Μπουτάρης

To Διοικητικό Συμβούλιο της Μπουτάρης καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τωνΕλεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017 αντίστοιχα.

3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v