Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Forthnet: Έκδοση 8.723.237 νέων μετοχών από την μετατροπή ομολογιών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά 2.616.971,10 € και εκδίδονται συνολικά 8.723.237 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

Forthnet: Έκδοση 8.723.237 νέων μετοχών από την μετατροπή ομολογιών

Η Forthnet ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 € και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), σε συνδυασμό και με την προηγηθείσα από 05.02.2019 ανακοίνωσή της:

1. Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους των – συνολικά –8.723.237 Μετατρέψιμων Ομολογιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην από 05.02.2019 ανακοίνωσή της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά 2.616.971,10 € και εκδίδονται συνολικά 8.723.237 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε και πιστοποίησε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 51.773.224,20 € και θα είναι διαιρεμένο σε 172.577.414 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία.

4. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v