Σελόντα: Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απορρόφηση των Νιμος, Σπαρφις και Ιχθ. Καλύμνου

Οι ως άνω απορροφούμενες εταιρείες, διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Σελόντα: Καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η απορρόφηση των Νιμος, Σπαρφις και Ιχθ. Καλύμνου

H «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτοκόλλου 65098/20.06.2019 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (εφεξής «Γ.Ε.ΜΗ.»), καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1768906 η με αριθμό 63582/14.06.2019 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης, της εταιρείας με τις εταιρείες ΝΙΜΟΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ (εφεξής οι «απορροφούμενες εταιρείες») καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την από 25.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Επιπλέον, δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 1529256, 1529267, 1529275/18.06.2019 ανακοινώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, οι ως άνω απορροφούμενες εταιρείες, διαγράφονται από το Γ.Ε.ΜΗ.

Η εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v