Εβροφάρμα: Στις 5 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων και η έγκριση υποβολής αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Εβροφάρμα: Στις 5 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου - Ορεστιάδος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016 , του τελικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης αυτού.

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v