Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλαστρον: Στις €800 χιλ. οι ζημιές προ φόρων στο εξάμηνο

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 5,7 εκ. ή 9,8% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 6,1 εκ. ή 11,4% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2018.

Έλαστρον: Στις €800 χιλ. οι ζημιές προ φόρων στο εξάμηνο

Βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της Έλαστρον κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε ευρώ 58,1 εκ. έναντι ευρώ 53,3 εκ. πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 9%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 5,7 εκ. ή 9,8% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 6,1 εκ. ή 11,4% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2018.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 0,3 εκ. έναντι ευρώ 1,2 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1,8 εκ. έναντι ευρώ 2,2 εκ. το εξάμηνο του 2018.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημιές ευρώ 0,8 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,3 εκ. πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε εξίσου άνοδο 9% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 57,4 εκ. έναντι ευρώ 52,6 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε ευρώ 5,3 εκ. ή 9,3% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 5,7 εκ. ή 10,8% επί των πωλήσεων το 6μηνο του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 1,5 εκ. έναντι ευρώ 1,6 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημιές ευρώ 0,7 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,6 εκ. πέρυσι.

Σημαντική βελτίωση σημείωσε το επίπεδο δραστηριότητας του ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης οδηγούμενη κυρίως από την αύξηση της ποσότητας εξαγωγών οι οποίες ανήλθαν σε 40% του συνολικού κύκλου εργασιών, καθώς και από την ωρίμανση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό που αύξησαν το μερίδιο των νέων προϊόντων της εταιρείας στην αγορά και βελτίωσαν την παραγωγικότητα.

Η περαιτέρω ωστόσο, από το 2018, πτώση των τιμών των Α υλών συνέπεια της συνεχιζόμενης αστάθειας στην διεθνή αγορά χάλυβα, αφενός λόγω περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση προϊόντων χάλυβα μέσω της επιβολής δασμών και αφετέρου λόγω κάμψης της διεθνούς ζήτησης, είχε αρνητικό αντίκτυπο προκαλώντας την συμπίεση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.

Ταυτοχρόνως, το δυσμενές περιβάλλον στην εσωτερική αγορά χάλυβα με την περιορισμένη ζήτηση, τον οξυμένο ανταγωνισμό, τo υψηλό κόστος χρηματοδότησης και το νέο υπό διαμόρφωση ανταγωνισμό από εταιρείες γειτονικών χωρών με χαμηλό λειτουργικό κόστος, συνέβαλλαν περαιτέρω στον περιορισμό των λειτουργικών αποτελεσμάτων του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου ο όμιλος προέβη εντός του 6μηνου σε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού ο οποίος ανήλθε σε 29,9 εκ. ευρώ έναντι 39,2 εκ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου ολοκληρώθηκε εντός του εξαμήνου η κατασκευή του τελευταίου τμήματος παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ, με το σύνολο των παραγωγικών και λοιπών εγκαταστάσεων να ανέρχεται σε 196 στρέμματα καθιστώντας την εταιρία ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η συνολική παραγωγή της εταιρείας σε κηπευτικά διοχετεύεται στις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικής της Ελληνικής αγοράς υποκαθιστώντας εισαγωγές, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και αξιοποιώντας το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό.

Τέλος στον ενεργειακό τομέα του Ομίλου, τα λειτουργικά αποτελέσματα σημείωσαν μικρή κάμψη συνέπεια της μειωμένης παραγωγής λόγω χαμηλότερης ηλιοφάνειας σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018.

Έχοντας ήδη διανύσει το εννεάμηνο της χρήσης δεν αναμένεται να υπάρξουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις για το υπόλοιπο έτους. Η πτώση των τιμών συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια του 3ου τρίμηνου συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και κατανάλωσης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς, ενώ σταθεροποιητικές τάσεις και ενδεχομένως μικρή ανάκαμψη αναμένεται κατά το τελευταίο 3μηνο του έτους, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στην διατήρηση των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι εξελίξεις ωστόσο στην διεθνή αγορά χάλυβα δεν συνηγορούν σε μια σημαντική βελτίωση του κλίματος και διατηρήσιμη αύξηση των τιμών κατά τους προσεχείς μήνες. Εντός του ανωτέρω πλαισίου η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην διατήρηση του βέλτιστου ύψους αποθεμάτων, στην ταχύτερη ανακύκλωση αυτών, καθώς και στην περαιτέρω μείωση των ημερών πίστωσης με στόχο την σταδιακή απομόχλευση και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ταυτοχρόνως εξετάζονται οι νέες τάσεις στην αγορά με στόχο την υλοποίηση επενδύσεων που θα συμβάλουν στην βελτίωση του μείγματος πωλήσεων του χαλυβουργικού κλάδου καθώς και στην επέκταση σε νέες αγορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v