Σελόντα: Πράσινο φως στην έκδοση ομολόγων από τη ΓΣ

Μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Σελόντα: Πράσινο φως στην έκδοση ομολόγων από τη ΓΣ

Η εταιρεία  «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ» γνωστοποιεί ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., κατόπιν του από 31.10.2019 αιτήματος της μετόχου «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»  παραστάθηκαν συνολικά οκτώ (8) μέτοχοι που εκπροσωπούν 196.843.965 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, μετατρέψιμου σε νέες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και κάλυψη με ιδιωτική τοποθέτηση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο και να προβεί στη σύναψή του.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965

Κατά: 0

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την έκδοση και σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως €166.830.184,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αρ. 14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, τη σύναψη της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και επικύρωσε τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό αυτό.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965 Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την έκδοση και σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους έως € 11.599.998,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και αρ. 14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, τη σύναψης της σύμβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και επικύρωσε τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σκοπό αυτό.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965 Κατά: 0

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία, τα μέλη του οποίου είναι τα εξής:

1) Κολιούλης Λεωνίδας Κωνσταντίνος  2) Δημητρίου Δημήτριος  3) Γιαννακάκης Ιωάννης, 4) Βλάχος Γεώργιος – ανεξάρτητο μέλος, 5) Ξηνταράκου Ελένη - ανεξάρτητο μέλος.

Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%)

Υπέρ: 196.843.965 Κατά: 0

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου και όρισε Πρόεδρο αυτής, της οποίας τα μέλη είναι τα εξής:

1) Ξηνταράκου Ελένη του Κυριακούλη – Πρόεδρος, 2) Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ , 3) Γιαννακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ. Έγκυρες ψήφοι: 196.843.965 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 80,18%) Υπέρ: 196.843.965 Κατά: 0

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v