Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Σελόντα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Σελόντα

Η«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ» πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι η από 27.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 27.11.2019 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας παράλληλα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, ενώ συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Ελέγχου.

Εν όψει των ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λεωνίδας Κολιούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

2. Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Ιωάννης Γιαννακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είναι τετραετής.

Η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4449/2017 αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

1. Ξηνταράκου Ελένη του Κυριακούλη, Πρόεδρος

2. Βλάχος Γεώργιος του Σαμουήλ

3. Γιαννακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v