Νηρεύς: Έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης της Σελόντα

Η διάσπαση αφορά στην απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας ως προς την παραγωγή γόνου και ιχθύων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Νηρεύς: Έγκριση του Σχεδίου Διάσπασης της Σελόντα

Σε συνέχεια των από 4/11/2019 και 27/11/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αντίστοιχα για έναρξη των διαδικασιών διάσπασης με απόσχιση κλάδου ως κατωτέρω, ορισμό ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού και διορισμό της εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» προκειμένου να συντάξει (α) έκθεση γνωμοδότησης ως εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 ν. 4601/2019 και (β) έκθεσης αποτίμησης, η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ( «Εταιρεία» ή «Διασπώμενη») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε στις 9/12/2019 το Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας («Επωφελούμενη»), κατά συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, το οποίο και υποβλήθηκε αυθημερόν στις αρμόδιες Υπηρεσίες της εποπτεύουσας αρχής.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι η διάσπαση αφορά στην απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας ως προς την παραγωγή γόνου και ιχθύων σε συγκεκριμένες περιοχές (εφεξής «ο Κλάδος») προς συμμόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (αριθμός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας από την υφιστάμενη μέτοχο αυτής, την προηγούμενη επίτευξη και έγκριση συμφωνίας πώλησης συγκεκριμένων κλάδων ως ενός συνόλου περιουσιακών στοιχείων, τα οποία να συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα, σε τρίτο επενδυτή που να έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στον προαναφερθέντα κλάδο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.09.2019. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού (30.9.2019) και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα 25.622.993 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι τη μέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόμο απαιτούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Περαιτέρω ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 65 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4601/2019, ότι το Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 132410/19.12.2019 και δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 19.12.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v