Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Διευκρινίσεις για την απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ

"Η παράταση της αρχικά εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης κατέστη αναγκαία προς διασφάλιση της διαδικασίας και των συμφερόντων κάθε μετόχου των Συγχωνευόμενων Εταιριών", αναφέρει μεταξύ άλλων η Αλουμύλ.

Αλουμύλ: Διευκρινίσεις για την απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ

Σε απάντηση της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνονται τα εξής:

Την 08.08.0219 τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιριών («ΑΛΟΥΜΥΛ» και «ΑΛΟΥΦΟΝΤ »), κατά τις συνεδριάσεις τους, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, τεθειμένης ως εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης την 31.12.2019.

Της ως άνω ημερομηνίας παρερχομένης, η ΑΛΟΥΜΥΛ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

α) Η συγχώνευση, τελούσα υπό την έγκριση των αρμοδίων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων από τον νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30.06.2020.

β) Επί του παρόντος, η διορισθείσα ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, ελεγκτική εταιρία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βρίσκεται στο τελικό στάδιο διενέργειας αποτίμησης των Συγχωνευόμενων Εταιριών και διατύπωση γνώμης αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

γ) Η παράταση της αρχικά εκτιμώμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχώνευσης κατέστη αναγκαία προς διασφάλιση της διαδικασίας και των συμφερόντων κάθε μετόχου των Συγχωνευόμενων Εταιριών.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η Εταιρία, εφόσον καταστεί ανάγκη θα προβεί, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, στην ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v