Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Frigoglass: Ο Γ. Σαμοθράκης νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ανακοίνωσε η Frigoglass.

Frigoglass: Ο Γ. Σαμοθράκης νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατόπιν της από 15 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίασής της αποφάσισε την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω παραίτησης του κ. Κυριάκου Ριρή από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα του κ. Γεώργιου Σαμοθράκη ως νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των κριτηρίων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ενώ διαθέτει αφενός επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και αφετέρου επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική λόγω επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

Ακολούθως, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι η εξής:

1. Γεώργιος Σαμοθράκης – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος,

2. Λουκάς Κόμης - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και

3. Stephen Bentley – Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της ισχύουσας θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι μέχρι την 14.12.2020, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας της, μη δυνάμενη ωστόσο να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v