Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Στις 2.900 οι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα για scrip divident

Tο ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε €147.329.649,52, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €162.934.806,32 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

ΟΠΑΠ: Στις 2.900 οι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα για scrip divident

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι 2.900 δικαιούχοι μέτοχοι, ασκώντας το σχετικό δικαίωμά τους, επέλεξαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος.

Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων μετόχων, το ποσό που επανεπενδύθηκε στην Εταιρεία ανέρχεται συνολικά σε €147.329.649,52, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €162.934.806,32 (καθαρό καταβλητέο ποσό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 06.02.2020 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της καταβολής μέρους της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη αυτής. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €3.925.311,90 (ποσοστό περίπου 3,91% του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν της επανεπένδυσης) με την έκδοση 13.084.373 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, και ανήλθε σε €100.412.344,80, διαιρούμενο σε 334.707.816 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ως άνω νέων μετοχών, ύψους €143.404.337,62, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v