Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Τη Δευτέρα 23/3 συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση

Η λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της συνέλευσης ανεβλήθη υποχρεωτικά μετά από αίτημα βασικών μετόχων.

Επίλεκτος: Τη Δευτέρα 23/3 συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2018-30.06.2019 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2018- 30.06.2019 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή τoυ Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

3. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30η Ιουνίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018-2019 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2019-2020.

7. Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.

8. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

9. Τροποποίηση α) του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας και β) του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας.

10. Προσαρμογή και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του σε ενιαίο κείμενο .

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 14 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 38.097.116 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 38.097.116 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,50 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό.

Η λήψη αποφάσεων για το σύνολο των θεμάτων της συνέλευσης ανεβλήθη υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 35 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα που κατά τα ως άνω άρθρα υπέβαλε η μέτοχος κα Φωτεινή Δοντά του Μιχαήλ κάτοχος 3.760.987 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 7,26 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ζητήθηκε η αναβολή λήψης απόφασης για τα θέματα με αριθμό 7,9 και 10 της ημερησίας διατάξεως.

Ακολούθως ο κ. Απόστολος Δοντάς του Χρήστου ως εκπρόσωπος της μετόχου εταιρείας PRIMA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. κατόχου 21.753.664 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστού 41,97 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπέβαλε επίσης αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 35 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ζητώντας την αναβολή λήψης απόφασης και για τα θέματα με αριθμό 1 έως 6 και 8 της ημερησίας διατάξεως. Το αίτημα αυτό υποστήριξαν και όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 .

Για την εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου έπρεπε να υφίσταται, σύμφωνα με τα άρθρο 141 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 124 παράγραφος 6 του Ν 4548/2018, κατά την έναρξη της 01.03.2020, ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένης της διάταξης του άρθρου 141 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v