Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Από 10/3 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €7,00 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Entersoft: Από 10/3 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Enetrsoft ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς και της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων ανέρχονται σε €3,79 εκατ., τα οποία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους €222,3 χιλ., διαμορφώνονται σε €3,57 εκατ. και θα διατεθούν για την εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου και την ολική ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, με τις διατάξεις του Ν.4443/2016, όπως ισχύει, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Η πίστωση των νέων μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Δευτέρα 09.03.2020.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΕΝΤΕΡ με ελληνική γραμματοσειρά και ENTER με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €7,00 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v