Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Deal αλά Eurobank «τρέχει» η Παγκρήτια

Πώληση ή τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» δάνεια αξίας 297 εκατ. ευρώ και ανάθεση διαχείρισης για τα υπόλοιπα ενυπόθηκα NPEs. Κατατέθηκαν μη δεσμευτικές προσφορές. Τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου.

Deal αλά Eurobank «τρέχει» η Παγκρήτια

Μια μικρογραφία του σπονδυλωτού deal, που έκλεισε η Eurobank με την doValue, επιχειρεί να υλοποιήσει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, «τρέχοντας» διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ή τιτλοποίηση μικρού χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» δάνεια και την -ταυτόχρονη- ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που θα παραμείνουν στον ισολογισμό της.

Την ώρα που οι συστημικές τράπεζες αλλά και ο διαχειριστής των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών PQH μεταθέτουν τα χρονοδιαγράμματα πωλήσεων και τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposure - NPE), η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα αποφάσισε να κινηθεί κόντρα στο ρεύμα.

Η τράπεζα έχει ξεκινήσει διαγωνισμό, με σύμβουλο τη Mount Street Mortgage Servicing Ltd, ο οποίος έχει δύο σκέλη: πρώτον, την πώληση ή τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου με καταγγελμένα και σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια, τα οποία έχουν υποθήκες επί ακινήτων, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 297 εκατ. ευρώ και δεύτερον, την ανάθεση διαχείρισης για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο, με ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας περίπου 780 εκατ. ευρώ.

Το project, με την κωδική ονομασία «Κάστωρ», έχει περάσει στη δεύτερη φάση καθώς την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν μη δεσμευτικές προσφορές. Παρά τη συγκράτηση που δημιουργεί η μειωμένη ορατότητα για την πορεία τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της πανδημικής κρίσης, ενδεικτικές προσφορές κατατέθηκαν από αρκετά σχήματα, τα οποία συγκροτούν funds και πλατφόρμες διαχείρισης.

Το προς τιτλοποίηση ή πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, εταιρικά δάνεια περίπου 1.000 δανειοληπτών (σ.σ. στην πλειονότητά τους πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από την Κρήτη), τα οποία έχουν υποθήκη επί ξενοδοχείων, οικοπέδων και βιομηχανικών κτιρίων. Περίπου το 50% των δανείων είναι καταγγελμένα. Η αξία των εξασφαλίσεων ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Η συνολική απαίτηση της τράπεζας από τα παραπάνω δάνεια ανερχόταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 σε 351 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές για την αγορά είτε ολόκληρου του χαρτοφυλακίου (απευθείας πώληση) είτε για το 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης (τιτλοποίηση).

Στην περίπτωση τιτλοποίησης, θα εκδοθούν τρεις σειρές τίτλων: οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης ύψους περίπου 145 εκατ. ευρώ, ενδιάμεσης διαβάθμισης ύψους περίπου 58 εκατ. ευρώ και χαμηλής διαβάθμισης ύψους 94 εκατ. ευρώ. Η Παγκρήτια πρόκειται να διατηρήσει το σύνολο των ομολογιών πρώτης διαβάθμισης καθώς και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.

Ταυτόχρονα, με την πώληση ή την τιτλοποίηση, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές και για την ανάληψη διαχείρισης του συνόλου των ενυπόθηκων NPEs, που θα παραμείνουν στο βιβλίο της Παγκρήτιας.

Πρόκειται για δάνεια συνολικής απαίτησης 783 εκατ. ευρώ, περίπου 5.000 δανειοληπτών (σ.σ. στην πλειονότητά τους πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις). Η αξία των εξασφαλίσεων εκτιμάται πέριξ των 600 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου το 30% των δανείων είναι καταγγελμένα.

Πρόκειται για το πρώτο χαρτοφυλάκιο της εγχώριας αγοράς που διαθέτει εξασφαλίσεις συγκεντρωμένες σε μια γεωγραφική περιοχή (Κρήτη). Διαθέτει, σύμφωνα με τo teaser, υψηλό ποσοστό πρώτων εξασφαλίσεων (σ.σ. περίπου το 70% των δανείων), χαμηλή διασπορά (τα 40 μεγαλύτερα δάνεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής απαίτησης) και μέση διασπορά (οι εξασφαλίσεις των 120 μεγαλύτερων δανειοληπτών αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής αξίας των εξασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου).

Οι επιδόσεις της Παγκρήτιας στη χρήση 2019

Οι συνολικές χορηγήσεις της Παγκρήτιας ανήλθαν στο τέλος του 2019 σε 1,48 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,81%. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 339,99 εκατ. ευρώ έναντι 370,95 εκατ. ευρώ την 31.12.2018, παρουσιάζοντας μείωση 8,34%, ενώ ο δείκτης κάλυψης του συνόλου των χορηγήσεων υποχώρησε σε 22,90% έναντι 24,53% κατά την προηγούμενη χρήση.

Οι οριστικές καθυστερήσεις ανήλθαν σε 344,86 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 23,22% του χαρτοφυλακίου δανείων. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 46,47% κατά την 31.12.2019, έναντι 34,63% κατά την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 49,27%, έναντι 70,83% την προηγούμενη χρήση.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 13,236% (31.12.2018: 14,032%) διαμορφώνοντας πλεόνασμα κεφαλαίου 7,96 εκατ. ευρώ, έναντι του ελάχιστου εποπτικού δείκτη 12,60%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 24,9 εκατ. ευρώ έναντι 34,62 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με τον δείκτη επιτοκιακού περιθωρίου (margin) να περιορίζεται σε 1,18% από 1,66% κατά την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο, διαμορφούμενα σε 5,55 εκατ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας (+7,17%), διαμορφούμενα σε 25,47 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στις αναδιαρθρώσεις οργανωτικού χαρακτήρα και στο συνεχιζόμενο re-branding.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1,39 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 6,286 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 15,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση κατά 59,19%.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v