Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Από 16/6 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 11/6/2020. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,05 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχώ.

Entersoft: Από 16/6 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

Η Entersoft γνωστοποίηση ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαΐου 2020 αποφάσισε τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,05 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000, έκδοση 5 νέων μέτοχων ανά 1 παλιά (split).

Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε 1.500.000 ευρώ διαιρούμενο όμως σε 30.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης.

Την 21-05-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2136654, η με αριθμό 5407/21-05-2020 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΚΚ2469ΗΕΘ-ΖΗΔ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 12-05-2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 5/6/2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 25.000.000 νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας, ορίζονται τα εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 11/6/2020. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,05 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης τωνμετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 12/6/2020.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η την 16/6/2020.

Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v