Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 7/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 7/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΚΡΙ-ΚΡΙ στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

3) Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

4) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωση της εκλογής του κατ’ άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

6) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 3 και 4 Ν. 3016/2002.

7) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. 

8) Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

9) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

10) Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020.

11) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος.

12) Χορήγηση ειδικής άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

13) Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

14) Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού.

15) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v