Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές 4,15 εκατ. ευρώ το 2019 για την ΚΡΕΚΑ

Κύκλο εργασιών 27,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε η εταιρεία την περασμένη χρονιά. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού.

Ζημιές 4,15 εκατ. ευρώ το 2019 για την ΚΡΕΚΑ

Με μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών (+3,55%) στα 27,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2019 για την ΚΡΕΚΑ. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική επιδείνωση σε σχέση με το 2018 λόγω του έντονου ανταγωνισμού, σημειώνεται στις αναλυτικές καταστάσεις, ενώ η εταιρεία συνέχισε τις προσπάθειες της για περιστολή δαπανών κάτι που αποτυπώθηκε στα έξοδα διοίκησης που παρουσιάζουν μείωση κατά 7,3%.

Τα έξοδα διάθεσης παρουσιάζουν μείωση 0,5% παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας είναι υψηλά, λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισμού στα εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο δάνεια και τους τόκους υπερημερίας. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε στο 6,6% του κύκλου εργασιών.

Η χρονιά έκλεισε με ζημιές 4,15 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,3 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού 638 χιλ. ευρώ. Επίσης επιβαρύνθηκαν από το σχηματισμό πρόβλεψης απομείωσης του κονδυλίου «Υπεραξία» κατά ποσό 605 χιλ. ευρώ.

Η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης των τραπεζικών οφειλών της, μέσω της doValue Hellas. Όπως μάλιστα γίνεται γνωστό στις λογιστικές καταστάσεις, στις 8/1/2019 κοινοποιήθηκαν στην εταιρία δύο διαταγές πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας ποσού ευρώ 2.593.747 και ποσού ευρώ 9.007.849 αντίστοιχα. Η Εθνική Τράπεζα δεν προχώρησε σε εκτέλεση των ανωτέρω διαταγών μέχρι και σήμερα, καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v