Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 6/8 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 6/8 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Alpha Αστικά Ακίνητα την 4η Αυγούστου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ. 40, (3ος όροφος) 102 52 Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.

2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχειρίσεως της χρήσεως 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.

3. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 -31.12.2019) .

4. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2019, κατ¶ άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

5. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018, παροχής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020(1.1.2020 – 31.12.2020).

6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.

7. i. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. ii. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. iii. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v