Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΑΘ: Μειώνει κατά 2 εκατ. το ΜΚ της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες για κάλυψη ζημιών

Αποφασίστηκε επίσης διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, στον οποίον θα περιλαμβάνεται και η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κ.λ.π), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων.

ΕΥΑΘ: Μειώνει κατά 2 εκατ. το ΜΚ της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες για κάλυψη ζημιών

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε, της οποίας μοναδικός Μέτοχος είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 4.920.000 μετοχών της, ποσού 2.460.000 €, αποφάσισε στις 26/06/2020 τα εξής :

Α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, κατά το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ισόποση κάλυψη ζημιών της, με την ακύρωση 4.000.000 μετοχών και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, ως ακολούθως :

« Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 460.000,00 € διαιρείται δε, σε 920.000 μετοχές, αξίας πενήντα λεπτά (0,50 €) η κάθε μία.»

Β) την διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες ΑΕ, με την προσθήκη του στοιχείου {στ}, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ των σκοπών της εταιρείας και η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κ.λ.π), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της, ως ακολούθως: « στ) Η διενέργεια έργων κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων διαχείρισης ύδατος (φραγμάτων, υδαταγωγών, αντλιοστασίων κλπ.), καθώς και η διαχείριση υδάτινων πόρων ».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v