Στα 2,27 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ στο εξάμηνο

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα EUR75,3 εκ. αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 (EUR66,7 εκ.).

Στα 2,27 εκατ. τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ στο εξάμηνο

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια για το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα EUR14,50 εκ. έναντι EUR13,66 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 6,1%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα EUR75,3 εκ. αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 (EUR66,7 εκ.).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα EUR9,48 εκ έναντι EUR8,68 εκ το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9,2%.

Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ου εξαμήνου 2020 ανήλθαν στα EUR5,01 εκ., αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα EUR4,98 εκ. του 1ου εξαμήνου του 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα EUR2,87 εκ. έναντι EUR2,96 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 3%. Για το 1ο εξάμηνο του 2020 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR2,27 εκ. έναντι EUR2,24 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,038 έναντι EUR0,037 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο εξάμηνο του 2020 μειωμένος κατά 26,4% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς μειώθηκε κατά 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ο εξαμήνου του 2019 (EUR49,4 δις έναντι EUR51,3 δις).

Ενημέρωση για τις ενέργειες του Ομίλου αναφορικά με τον COVID-19

O Όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την δραστηριότητά του, καθώς η Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID–19 ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό, αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.

Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του έτους, συγκριτικά με εκείνα του 1ου εξαμήνου 2019, παρουσιάζουν θετική μεταβολή, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης που καταγράφηκε το α' τρίμηνο, παρότι τα μεγέθη της αγοράς- όπως παγκοσμίως - επιδεινώθηκαν σημαντικά το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Παρ΄ όλη την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 συνεχίζει να περιορίζει τη συναλλακτική δραστηριότητα το διανυόμενο 3ο τρίμηνο, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται σε χαμηλά τριετίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v