Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΝΕΡΓ: Σταματά τις αγορές ιδίων μετοχών

Το σύνολο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.293.268 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,769% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΤΕΝΕΡΓ: Σταματά τις αγορές ιδίων μετοχών

Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 10.08.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διακοπή απόκτησης ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, το οποίο αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.04.2020, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν αποκτηθεί 1.131.510 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,993% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης €9,361 ανά μετοχή.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.293.268 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,769% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v